جشن دوسالگی تیم

پروموت 22-10-98

تمرین 8-10-98

باشگاه نوین تن

استاژ سبک M.F.M

2-8-98

مراسم پروموت 2-11-97